In de gemeenten

Sport is een belangrijk middel om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en in beweging te houden. Op verzoek ondersteunt Sportservice Flevoland gemeenten bij het vormgeven van sportbeleid. Alle facetten van sport worden hierin meegenomen, waaronder: verenigingssport (breedtesport), sportstimulering ten behoeve van gezondheid, onderwijs, participatie en de landelijke regeling Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls). Een aantal trajecten waarbij Sportservice Flevoland wordt ingezet:

Fittesten

De komende decennia neemt het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving toe. In 2020 is het aantal 55-plussers gestegen tot 5,6 miljoen, dat is 32% van de totale bevolking. Naast vergrijzing neemt ook de levensverwachting toe. Ouderen spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Om hen een gezonde toekomst te bieden is het belangrijk voorwaarden te scheppen die een gezonde leefstijl mogelijk maken. Een cruciaal aspect hierbij is dat ouderen een goed beeld hebben van hun fysieke gezondheid. Een fittest geeft dit inzicht! Een fittest geeft inzicht in de fysieke en deels mentale fitheid van mensen. Het richt zich op mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder maar is ook uit te voeren onder andere doelgroepen. Wil je meer weten over fittesten? Lees hier verder.

Ondersteuning Sport & Cultuur Urk

Om gemeenten te ondersteunen bij het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners, investeert het ministerie van V&W in buurtsportcoaches en de regeling ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Sportservice Flevoland kan gemeenten adviseren en ondersteunen bij deze regeling. In opdracht van de gemeente Urk heeft Sportservice Flevoland een plan opgesteld voor het sport- en beweegaanbod op Urk en om dit te begeleiden elf buurtsportcoaches aangesteld.

Doordat deze buurtsportcoaches werkzaam zijn bij zowel een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector (cultuur en/of gezondheid) dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. In samenwerking met lokale partners is op Urk cofinanciering georganiseerd om tot een volledig uitvoeringsplan voor de regeling te komen.

Verenigingsondersteuning Dronten

In opdracht van de gemeente Dronten verzorgt Sportservice Flevoland de verenigingsondersteuning. De ondersteuning bestaat zowel uit adviestrajecten bij sportverenigingen alsmede uit een divers cursusaanbod voor trainers, bestuurders en overige vrijwilligers. Dit cursusaanbod wordt in samenwerking met welzijnsinstelling de Meerpaal aangeboden, zodat ook vrijwilligers van buiten de sport aan de cursussen deel kunnen nemen.

Almeers Kenniscentrum Talent

De gemeente Almere en de Provincie Flevoland hebben het initiatief genomen om een Almeers Kenniscentrum Talent (AKT) op te richten. Het gezamenlijke doel is om jonge sporters te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten. Het centrum heeft een impact in de hele regio en heeft de ambitie een landelijk voorbeeld te zijn op het gebied van talentontwikkeling. Topsport Flevoland adviseert de gemeente Almere op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. Het komende jaar staat in het teken van pilotprojecten waarin verschillende werkwijzen en methoden worden uitgeprobeerd. De resultaten van die pilots dienen als basis voor werkwijzen vanaf 2017.