Stimuleringsfonds Sportaanbieders

Sportservice Flevoland geeft uitvoering aan het Steunpakket Sport & Corona in Flevoland, in opdracht van de provincie Flevoland. Dit steunpakket heeft als doel om de sportsector te stimuleren om activiteiten te ondernemen, zodra de maatregelen met betrekking tot COVID-19 het weer toelaten.

Achtergrond
Het Flevolandse Stimuleringsfonds voor sportaanbieders is samengesteld als een noodzakelijke aanvulling op een aantal reeds bestaande landelijke steunmaatregelen en is een onderdeel van het Steunpakket Sport & Corona in Flevoland. Het is een stimuleringssubsidie voor sportaanbieders met als doel ervoor te zorgen dat er (extra) activiteiten worden georganiseerd.

Wij kiezen ervoor een laagdrempelige aanvraagprocedure te hanteren. Snel en gemakkelijk een bijdrage aanvragen voor de sportaanbieders, met een korte beslistermijn. Juist in deze tijd willen Sportservice Flevoland en de provincie Flevoland er zijn voor de sportsector en door middel van een kickstart, de sportsector ondersteunen zodra het enigszins weer kan. De hoogte van de bedragen zijn lager dan veel landelijke noodfondsen. Dit is een bewuste keuze om sportaanbieders te stimuleren om initiatieven op te starten. Dit stimuleringsfonds is nadrukkelijk niet bedoeld om een tekort in de begroting op te vangen en inkomstenverlies te compenseren, daarvoor zijn landelijk andere steunmaatregelen van kracht. Dit stimuleringsfonds richt zich juist op nieuwe activiteiten zodat, zodra de maatregelen het toelaten, de sportsector weer opgestart kan worden.

Voorwaarden
Het aanvragen van een stimuleringsbijdrage, willen wij laagdrempelig houden. Dit betekent dat een bijdrage snel en eenvoudig moet kunnen worden aangevraagd en toegekend. Uiteraard is het aanvragen van een stimuleringsbijdrage niet geheel vrijblijvend en hebben wij net als bij ieder ander fonds een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • U vraagt de bijdrage aan als sportaanbieder. Hieronder rekenen wij: sportverenigingen, sportstichtingen, ondernemende sportaanbieders en sport-ZZP’ers.
 • Deze stimuleringsbijdrage wordt uitsluitend gebruikt ten dienste van de sportaanbieder.
 • Een bijdrage kan worden aangevraagd door zowel een rechtspersoon, zoals een vereniging, stichting, B.V., N.V. als door een zelfstandige zonder personeel (ZZP).
 • Mocht de activiteit onverhoopt niet doorgaan of mochten de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, dan horen wij dit graag uiterlijk vier weken voor het 
        plaatsvinden van de activiteit of voor het starten van de werkzaamheden. In overleg met de organisatie, kunnen wij een deel terugvorderen van de niet-gemaakte
        kosten.
 • In de promotie van de activiteit vragen wij om uitingen van ‘Team Flevoland’ en/of ‘Flevoland komt weer in beweging’ te delen. En, wij vragen ook medewerking in de 
        vorm van een interview in een lokale of regionale krant.
 • Wij vragen van u als bewijsvoering voor het plaatsvinden van de activiteit een kort verslag en fotomateriaal. Indien het niet om een activiteit gaat, een kort
        procesverslag van de werkzaamheden. De voorwaarden hieromtrent worden tijdens een intake toegelicht.
 • Dit stimuleringsfonds richt zich niet op het opvangen van inkomstenverlies, maar nadrukkelijk op stimuleren van een extra activiteit of inspanning om deze door te
        laten gaan/corona proof te maken/deelnemers en vrijwilligers te activeren.

Naast een stimuleringsfonds voor sportaanbieders en sportevenementenorganisaties, biedt Sportservice Flevoland nog andere ondersteuningsmogelijkheden, onder andere het inzetten van een expert of kennisbijeenkomsten. Voor sportaanbieders bieden wij ook een vitaliteitsscan aan. U kunt deze ondersteuningsmogelijkheden aanvragen. Een aanvraag in het fonds staat hier volledig los van.

Er zijn twee tranches waarin u een aanvraag kunt doen: de 1ste tranche is 1 maart t/m 23 april en de 2de tranche is begin 2022. Mocht uw aanvraag worden afgewezen in tranche 1 dan is het mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen in tranche 2. U kunt maar één keer een bijdrage toegekend krijgen.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats, waarbij u een toelichting kunt geven op de aanvraag. Aan de hand van het intakegesprek wordt de aanvraag inhoudelijk getoetst. Na sluiting van de aanvraagperiode beoordeelt een commissie van vier experts welke aanvragen worden toegekend. Dit gebeurt op volgorde van indienen.**

*Dreigt het fonds leeg te raken dan geeft Sportservice Flevoland dit tijdig aan op de internetsite. Het is aan de aanvrager of hij/zij alsnog een aanvraag wil indienen. Deze komt dan op een reservelijst.

** De commissie van Sportservice Flevoland behandelt eerst de binnengekomen aanvragen, op volgorde van binnenkomst, totdat het totale bedrag dat beschikbaar is in het fonds, is aangevraagd.

Mochten aanvragen worden afgekeurd dan wordt de bovenste/eerste aanvrager op de reservelijst beoordeeld, enz.

Periode:
1ste tranche: maandag 1 maart t/m vrijdag 23 april.
2de tranche: begin 2022

Totaal beschikbaar:
1ste tranche - € 34.500,-
2de tranche – € 24.000,-

Welk bedrag kan ik aanvragen? 
Voor het toekennen van een stimuleringsbijdrage, dient een sportaanbieder een aanvraagformulier in. In dit aanvraagformulier staan verschillende mogelijkheden waarvoor u een bijdrage kunt aanvragen.

Sportaanbieders kunnen maximaal € 1.500,- aanvragen. De minimale aanvraag is € 500,-  

Er kan dus ook een bijdrage lager dan € 1.500,- aangevraagd worden. Ook kan in overleg tijdens het intakegesprek besloten worden de aangevraagde bijdrage te verlagen mochten bijvoorbeeld de kosten lager zijn. De minimale aanvraag is € 500,-. Dit vanwege de kosten die wij maken (intakegesprek, administratiekosten). Dit betekent dat wij meer sportaanbieders kunnen ondersteunen, totdat het totaal beschikbare bedrag is aangewend.

Aanvraagprocedure:

Stap 1
Op maandag 1 maart 2021 komt op de internetsite www.sportflevo.nl een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier is digitaal en kan ook digitaal worden verzonden. Wanneer de aanvrager het gehele formulier heeft ingevuld (compleet), en akkoord is gegaan met de voorwaarden, kan op ’verzenden’ worden geklikt. Er verschijnt een bericht wanneer de aanvraag succesvol is ingediend.

Stap 2
Het aanvraagformulier komt vervolgens digitaal bij Sportservice Flevoland binnen. Op volgorde van binnenkomst behandelen medewerkers van Sportservice Flevoland de aanvraag . Sportservice Flevoland neemt binnen vier werkdagen, telefonisch of per mail, contact op met de aanvrager voor het inplannen van een intakegesprek.

Stap 3
Er wordt binnen twee weken een online intakegesprek ingepland via videobellen. Tijdens dit intakegesprek wordt het formulier besproken door een projectleider van Sportservice Flevoland.  Er wordt om een toelichting gevraagd over de bestemming van het stimuleringsbudget.  

Beoordeling en afhandeling

Stap 4
Naar aanleiding van het aanvraagformulier en het intakegesprek, wordt door de commissie  van Sportservice Flevoland beoordeeld of de bijdrage wordt toegekend uit het Stimuleringsfonds voor sportaanbieders. Hierover krijgt u uiterlijk vrijdag 30 april van ons een bericht.

Als u een aanvraag voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds heeft gedaan, gaat Sportservice Flevoland bekijken of u daar ook daadwerkelijk voor in aanmerking komt. Redenen om de aanvraag in ieder geval te weigeren zijn:

 • als er reden is om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
 • als er reden is om aan te nemen dat de aanvrager niet zal voldoen aan de verplichtingen;
 • als er reden is om aan te nemen dat de aanvrager niet op de juiste manier verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden
        uitgaven.

Stap 5
Indien een bijdrage wordt toegekend, wordt het bedrag naar het opgegeven rekeningnummer  overgemaakt. Vervolgens krijgt u van ons een tool-kit met de promotiemiddelen toegestuurd voor de campagne ‘Team Flevoland’ en/of ‘Flevoland komt weer in beweging’. Wij verzoeken u deze mee te nemen in de promotie-uitingen van uw evenement.

Step 6
Na afloop van het de activiteit vragen wij u een kort verslag te sturen over hoe de activiteit is verlopen, inclusief een persbericht en fotomateriaal. (Mocht het bedrag niet voor één specifieke activiteit zijn aangevraagd dan vragen wij een verslag zes maanden na de toekenning.)

Mocht de activiteit of een doel waarvoor u de aanvraag heeft gedaan, onverhoopt niet doorgaan, dan horen wij dat graag uiterlijk vier weken voor aanvang.

Update! Door de enorme hoeveelheid aanvragen en het aantal organisaties dat al op de reservelijst terecht komt, hebben wij besloten de beoordeling te vervroegen naar 2 april. In de week van 5 t/m 9 april krijgen alle aanvragers van ons een bericht. De aanvraagperiode blijft overigens wel gehandhaafd: het blijft mogelijk om tot 23 april een initiatief aan te melden via het online aanvraagformulier. Voor de organisaties die een aanvraag hebben ingediend en op de reservelijst komen, zijn wij op zoek naar extra financiering om daarmee alsnog een bijdrage te kunnen toekennen.

Heeft u de voorwaarden goed doorgenomen en denkt u voor een bijdrage in aanmerking te komen? Meld u zich dan nu aan.