sportflevo.nl - Afbeelding SA Dronten.png

Sportakkoord Dronten

Er zijn kansen voor sport en bewegen in de gemeente Dronten! De gemeente Dronten gaat aan de slag met een Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor de gemeente Dronten. 

Wat is een lokaal sportakkoord?

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Dronten kunnen realiseren. Het lokaal sportakkoord gaat in op de volgende punten: 

 • Een lokaal sportakkoord biedt de kans om gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen waar te maken.
 • Een lokaal sportakkoord legt vast wat we gaan doen, welke nieuwe initiatieven er worden genomen en welke initiatieven worden versterkt.
 • De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering.
 • Voor de uitvoering van de activiteiten die in het lokale sportakkoord staan, wordt er uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid voor 2020 en 2021. Per jaar gaat het om € 30.000,-.
 • Een lokaal sportakkoord maken we samen: sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven hebben de kans om hun stem te laten horen.
 • Er is een Sportformateur aangesteld om het proces te begeleiden om te komen tot een lokaal sportakkoord. De Sportformateur is Denise Baars van Sportservice Flevoland.

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Dronten volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hierin staan zes ambities centraal:

 • Inclusief sporten en bewegen: Ieder persoon kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale beperking, etnische achtergrond of sociale positie.
 • Duurzame sportinfrastructuur: Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders: Aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt en bereikbaar blijft. 
 • Positieve sportcultuur: Iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. 
 • Van jongs af aan vaardig bewegen: Meer kinderen gaan aan de beweegnorm voldoen en hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.
 • Topsport die inspireert: de zesde ambitie krijgt later eenzelfde uitwerking.

Hoe komen we tot een lokaal sportakkoord?

De eerste bijeenkomst voor het Sportakkoord Dronten is geweest op dinsdag 28 januari. Er waren 80 aanwezigen, vanuit verschillende domeinen: sport, onderwijs, zorg, welzijn, gezondheid en de gemeente. We zijn aan de slag gegaan met ambities, kansen en uitdagingen voor de sport in Dronten. Er werd ook geconstateerd dat er al veel mooie dingen gebeuren in Dronten.

Tweede bijeenkomst

Op 25 februari is de tweede bijeenkomst, dan gaan we de doelen kiezen en afspraken maken. Dit houdt in dat we dan de ideeën gaan bespreken, selecteren en mogelijk uitwerken. Dit gaan we doen binnen de drie groepen: inclusief sporten en bewegen, van af jongs af aan vaardig in bewegen en vitale sportaanbieders & positieve sportcultuur.

Datum: 25 februari
Tijd: 19.15- 21.00 uur
Locatie: Dronten
Aanmelden voor deze bijeenkomst:via deze link


Na de bijeenkomst van 25 februari gaan we een start maken met het concept sportakkoord. Dit gebeurt in de derde bijeenkomst, zet maandagavond 16 maart alvast in uw agenda!

Het lokaal sportakkoord Dronten moet ingediend worden voor 8 april 2020 om voor het uitvoeringsbudget in aanmerking te komen. 

Inspiratie voor het Sportakkoord Dronten?

Bent u benieuwd naar wat voor soort intitiatieven er in het Sportakkoord Dronten komen? De initiatieven kunnen sterk verschillen: het kan gaan over eenvoudige initiatieven die relatief snel en eenvoudig te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. 

Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven zijn van een enkele organisatie, maar ook projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken. Ter inspiratie volgen hieronder een aantal voorbeelden:

Wilt u op de hoogte blijven van het lokaal sportakkoord Dronten?

De sportformateur verstuurt regelmatig een nieuwsflits, met daarin ontwikkelingen van het sportakkoord Dronten en informatie over de bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u hier aan voor deze nieuwsflits. 

Contactpersoon

sportflevo.nl - Denise Baars 2017.JPG

Denise Baars

Projectleider