Onbeperkt in beweging in Flevoland is een onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De 0-meting is uitgevoerd in 2012, 1-meting in 2015 en in 2018 de 2-meting. Hieronder vindt u een samenvatting van en download naar het onderzoek in 2018. 

Meest beoefende sporten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 6,2% van de Flevolanders een beperking heeft. Het aantal Flevolanders met een beperking die aan de beweegnorm voldoen is 41%. Van de deelnemers die niet sporten, wil twee derde wel sporten. 

De meest beoefende sporten in Flevoland zijn fitness, zwemmen, atletiek en wandelen. Bij de mannen zijn ook de sporten (zaal)voetbal en fietsen populair. Bij de vrouwen zijn dit paardensport en skeeleren. 

Redenen om te sporten

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat een reden om niet te sporten de kosten zijn die het het zich meebrengt. Daarnaast laat de gezondheid of de beperking het niet toe om te sporten. Andere belangrijke redenen zijn vervoer niet aanwezig en onbekend met het aanbod.

De redenen om wel te sporten zijn gezondheid (84%), plezier en ontspanning (48%), lichaamsbeweging en contact met anderen. Redenen om te sporten en om niet te sporten komen overeen met de landelijke tendens. 

© Mathilde Dusol - Play Unified
Actiepunten voor Flevoland

Door de respondenten worden ook stimulansen genoemd om deel te nemen aan sportieve activiteiten: een sportieve activiteit die is aangepast aan de beperking, korting op de kosten, iemand die bij de kennismaking meegaat en deskundige hulp bij het zoeken naar een geschikte sportieve activiteit. Het verstrekken van duidelijke informatie blijkt een belangrijke stimulans te zijn.     

Aan de respondenten is tot slot een aantal mogelijke actiepunten voorgelegd die aangepakt kunnen worden in Flevoland. Het meer aandacht besteden aan aangepast sporten, het zichtbaarder maken van het aanbod onder de doelgroep en professionals, financiële regelingen in kaart brengen en aanbieden, het aanbod uitbreiden voor doelgroepen waar geen aanbod voor is en de integratie van aangepast sporten in reguliere verenigingen verder ontwikkelen en te integreren. 

Sportaanbieders

Het sportaanbod voor mensen met een beperking in Flevoland staat op het landelijke platform Uniek Sporten. Er zijn 74 sportaanbieders in Flevoland verspreid over de verschillende gemeenten. De gemeente Almere omvat één derde (25) van het aantal sportaanbieders.

Gezamenlijk hebben de sportaanbieders 104 verschillende activiteiten, verspreid over 49 sporten. Een sportaanbieder kan meerdere activiteiten aanbieden, zoals bijvoorbeeld Multi sportverenigingen of verschillende takken binnen een vereniging zoals bijvoorbeeld bij atletiek- en zwemverenigingen duidelijk naar voren komen.            

© Cor Kamman
Conclusies
  • Er is voldoende passend aanbod voor verschillende doelgroepen. Er lijkt een goede match te bestaan tussen demografische achtergrond/gegevens en het beschikbare aanbod.
  • Sportlocaties en kosten lijken de grootste drempel om niet te sporten.
  • Vervoer van/naar de locatie is een breed erkend obstakel, maar slechts voor een beperkte groep een probleem. Bijna de helft van de ondervraagde sporters geeft aan met eigen vervoer naar de sportlocatie te gaan. Verder maakt een groot deel gebruik van vervoer door anderen (bijvoorbeeld vrienden/familie). Hiermee lijkt voor bijna acht op de tien sporters het vervoer geen probleem.
  • Lokaal beleid biedt een goede fundering, maar kan geoptimaliseerd worden. Echter, in het formuleren van specifieke doelstellingen of het vrijmaken van structurele middelen kan nog winst behaald worden. Inzet op obstakels zoals vervoer en kosten lijken in lokaal beleid geoptimaliseerd te kunnen worden.
Download volledige onderzoeksrapportage