Ondersteuningsprogramma

De financiële impulsen vanuit het Stimuleringsfonds Sportevenementen en het Stimuleringsfonds Sportaanbieders, zijn een belangrijke katalysator voor de sportsector. Wij zijn echter van mening dat er meer nodig is dan alleen financiële middelen. Met goede begeleiding en ondersteuning kunnen sportevenementen en sportaanbieders geholpen worden in het maken van de juiste keuzes en afwegingen. Op deze manier kunnen we knelpunten tijdig signaleren, waardoor de sportsector zo snel mogelijk kan herstellen.

Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van sportaanbieders, sporters en evenementen, kunnen wij organisaties individueel, maar ook via een groepsgewijze aanpak begeleiden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een apart loket is voor hulpvragen met betrekking tot sport en corona waar sportorganisaties terecht kunnen.

Programma
Een hulpvraag kan komen naar aanleiding van een aanvraag vanuit het Stimuleringsfonds Sportevenementen of Stimuleringsfonds Sportaanbieders, maar kan ook rechtstreeks bij ons neergelegd worden. De begeleiding vanuit het ondersteuningsprogramma bestaat uit:

  • Individuele ondersteuning
  • Programma Kenniscentrum Sport Flevoland
  • Onderzoek en advies/moet dit niet vitaliteitscan zijn?
  • Campagne ‘Flevoland komt weer in beweging’
  • Ondersteuningsloket

Individuele maatwerkondersteuning
Waar bestaat de individuele ondersteuning uit?

Programma Kenniscentrum Sport Flevoland
Door de jaren heen hebben wij een positie verworven als kenniscentrum sport in Flevoland. Naast individuele begeleiding van sportaanbieders en evenementenorganisaties kunnen wij interessante en in hun vakgebied welbekende sprekers en workshopleiders inzetten met betrekking tot corona gerelateerde onderwerpen. In een expertmeeting staat de vaardigheid en ervaring van een bepaalde persoon of organisatie centraal. Bij themabijeenkomsten ligt de nadruk op delen en inspireren.

Vitaliteitscan
Niet alle verenigingen weten precies waar de knelpunten binnen hun vereniging zitten. Een verenigingsscan biedt uitkomst. Dit is een instrument waarmee de vereniging een duidelijk beeld krijgt van de huidige stand van zaken. Naast de uitvoering van de scan, bieden wij de vereniging handvatten voor ontwikkeling en innovatie en laten wij zien wat de kansen en bedreigingen voor de toekomst kunnen zijn. De scan bestaat uit een 0- en 1-meting.

Campagne ‘Flevoland komt weer in beweging’
Deze campagne is opgezet met als doel de inwoners van Flevoland weer in beweging te krijgen en is gericht op een gezonde leeftstijl. Dit gaan we doen door het plaatselijke sportaanbod onder de aandacht van de Flevolanders te brengen en door de inzet van Flevolandse topsporters. Het is de bedoeling op deze manier zoveel mogelijk Flevolanders te bereiken en (weer) aan het sporten/bewegen te krijgen.

Corona ondersteuningsloket
Het corona ondersteuningsloket is een loket voor alle vragen m.b.t. sport en corona voor alle sportorganisaties in Flevoland. Dit loket bestaat uit informatie op een speciale webpagina binnen onze website en telefonische contacturen. Waar nodig verwijzen wij naar onderdelen van het steunpakket of naar andere bronnen en instanties.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ondersteuningsprogramma? Neem dan contact met ons op.