Nieuws

Resultaten onderzoek Onbeperkt in Beweging bekend

Vanaf 2012 doet Sportservice Flevoland in opdracht van de provincie Flevoland driejaarlijks onderzoek naar aangepast sporten in Flevoland. Deze onderzoeken geven inzicht in de sportwensen en -behoeften van mensen met een beperking en laten zien wat het aanbod is voor deze doelgroep. In de daaruit voortvloeiende rapportages is gekeken naar het sportbeleid gericht op aangepast sporten, demografische gegevens, sportdeelname en wensen/behoeften. Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Onbeperkt in Beweging 2021’: De sport lijkt steeds toegankelijker te worden!

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 1) het verzamelen en analyseren van demografische gegevens van mensen met een beperking in de provincie; 2) het verzamelen van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking; 3) een kwantitatief onderzoek onder mensen met een beperking. Om inzicht te krijgen in de sportwensen en -behoeften van deze doelgroep is een vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met het Mulier Instituut en onderzoeksbureau Kennispraktijk. Deze vragenlijst is dit jaar aangescherpt en wederom uitgezet. Ruim 200 inwoners met een beperking in Flevoland hebben de vragenlijst ingevuld.

Diversiteit
Uit het onderzoek van 2021 kwam onder andere naar voren dat de diversiteit van het aanbod groeit. Opvallend hierbij is de groei van het sportaanbod voor mensen met een chronische beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel ten opzicht van de andere doelgroepen. Deze is het meest gestegen.

Toegankelijkheid sport voor mensen met een beperking
Een tweede conclusie die we kunnen trekken is dat de sport door de jaren steeds toegankelijker is geworden. Dit heeft te maken met het feit dat meer mensen in de buurt kunnen sporten. In vergelijking met 2018 is dit een toename van 20%. Daarnaast is er minder reistijd naar de sport en kan men ook zelfstandig naar de sport reizen. Ook is er een daling te zien in belemmeringen die men ervaart en is de prijs een minder grote drempel. Waar in 2018 één op de vier respondenten geen belemmering ervaarde is dat in 2021 één op de zeven. Kortom, de sport wordt steeds toegankelijker voor mensen met een beperking.

Corona
Verder blijkt uit het onderzoek dat de coronamaatregelen een negatieve invloed hebben gehad op de sportdeelname van mensen met een beperking. In meerdere landelijke onderzoeken is dit al aangetoond, en ook in dit onderzoek komt dit naar voren. Waar in 2018 de frequentie van minimaal één keer per week sporten van mensen met een beperking 58% was, is deze in 2021 gedaald naar 30%. Een behoorlijke daling dus.

Conclusie
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat ook de komende jaren investeren in sportstimulering belangrijk blijft. Corona heeft afgelopen anderhalf jaar grote invloed gehad op de sportdeelname, maar ook op het welzijn in het algemeen. Kwetsbaren zijn kwetsbaarder geworden. Gezondheidsklachten, sociaal isolement, eenzaamheid of een beperking plaatsten veel inwoners op een achterstand. Net als alle andere Nederlanders hebben mensen met een beperking weer een zetje nodig om te sporten en bewegen. Bewegen is een bewezen krachtig middel als het gaat om (re-)activering, het krijgen van een positief zelfbeeld, zelfregulatie, het opdoen van sociale contacten én de stap naar maatschappelijke participatie. Het is en blijft dus van belang iedereen weer aan het bewegen te krijgen.

Klik hier voor het volledige onderzoek ‘Onbeperkt in Beweging 2021’.

Resultaten onderzoek Onbeperkt in Beweging bekend