Steunpakket Corona en sport in Flevoland

De provincie Flevoland stelt voor 2021 en 2022 in totaal € 700.000,- beschikbaar om de sport in Flevoland te ondersteunen en te zorgen voor een kickstart!  Dit steunpakket Corona en sport in Flevoland is samengesteld als noodzakelijke aanvulling op een aantal al bestaande landelijke steunmaatregelen. Met als grootste verschil dat dit pakket minder gericht is op financiën en nadrukkelijker op herstel en versterking van de organisatie en organisatiekracht. Het doel van dit pakket is het behouden,  in stand houden en versterken van de sportinfrastructuur in Flevoland. 

In de sportsector verzwakt corona meer dan de sport alleen. Slechts een deel van de gevolgen zijn uit te drukken in geld: de derving van inkomsten uit contributie, sponsoring en kantine-omzet, of de kosten die juist extra zijn gemaakt. De werkelijke impact op gezondheid, welzijn, de gevolgen van de verzwakte sportinfrastructuur als ook de economische gevolgen daarvan, laten zich minder goed uitdrukken. Maar die zijn er wel. Allemaal redenen voor de provincie om een steunpakket aan te bieden.

De ondersteuning en instandhouding van de Flevolandse sportinfrastructuur door middel van het steunpakket Corona en Sport in Flevoland ligt in handen van Sportservice Flevoland.

Let op! Woendag 23 februari is ook tranche twee gesloten. Het is niet meer mogelijk een aanvraag voor een bijdrage uit de stimuleringsfondsen te doen. Alle aanvragen zijn ondertussen beoordeeld en de aanvragers krijgen deze week (week 9) bericht over de eventuele toekenning of afwijzing. Het toegekende bedrag zal binnen twee weken op het opgegeven rekeningnummer worden bijgeschreven.

Waaruit bestaat het steunpakket?

Het Corona en sport in Flevoland steunpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Stimuleringsfonds Sportevenementen      Stimuleringsfonds Sportaanbieders       Ondersteuningsprogramma

Stimuleringsfonds Sportevenementen

Sportevenementenorganisaties konden in 2021 en in 2022 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Sportevenementen. Het fonds heeft als doel ervoor te zorgen dat sportevenementen in Flevoland (weer) worden georganiseerd, zodra het weer kan. De aanvraagprocedure is laagdrempelig met een korte beslissingstermijn. De hoogte van de bedragen varieert tot maximaal € 2.000,- | € 3.500,- | € 5.000,-, afhankelijk van de omvang van het evenement. Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Door een extra aanvulling van de Provincie Flevoland was het mogelijk om zowel in 2021 als in 2022 een aanvraag in hetzelfde fonds te doen. Organisaties die voor het eerst een aanvraag indienen krijgen echter wel voorrang.

Lees hier verder
© Fotostudio Wierd
Stimuleringsfonds Sportaanbieders

Dit fonds is een stimuleringsbijdrage voor sportaanbieders met als doel sportaanbieders vanuit een positieve insteek te stimuleren en weer op gang te helpen. Een steun in de rug en aanmoediging om te herstarten, zodra dit weer enigszins kan. Het steunpakket is niet bedoeld om een "gat in de begroting" te dichten, maar is gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten. Per sportaanbieder kan tot maximaal € 1.500,- aangevraagd worden. Ook hier is de aanvraagprocedure laagdrempelig, maar moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Door een extra aanvulling van de Provincie Flevoland was het mogelijk om nogmaals een aanvraag in hetzelfde fonds te doen. Aanbieders die voor het eerst een aanvraag indienen krijgen echter wel voorrang.

Lees hier verder
© 6 Inline Challenge
Ondersteuningsprogamma

Met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen sportverenigingen en sportaanbieders geholpen worden in het maken van de juiste keuzes en afwegingen. Knelpunten worden hierdoor tijdig gesignaleerd, waardoor de sportsector in Flevoland zo snel mogelijk weer terugkomt op het niveau voor corona. We beseffen ons ook dat het verenigingsleven even stil heeft gestaan of dat er veranderingen zijn opgetreden door de corona maatregelen. Hoe staat uw vereniging er nu voor? Door de uitvoering van gratis vitaliteitscans bieden wij verenigingen handvatten voor ontwikkeling en innovatie en daarmee versterking van de vereniging.

Naast de vitaliteitscan biedt Sportservice Flevoland verenigingen en evenementenorganisaties  individuele ondersteuning, inzet van  sprekers en workshopleiders die expertmeetings en themabijeenkomsten geven en het Corona ondersteuningsloket. Lees verder voor meer informatie.

Lees hier verder
Flevolandse voorbeelden 2021

In 2021 hebben 125 sportaanbieders en sportevenementen een aanvraag gedaan voor het steunpakket Corona en Sport.
Op veelal creatieve wijze konden er ondanks de maatregelen die er golden toch evenementen plaatsvinden en organiseerden sportaanbieders onder andere activiteiten om de Flevolander weer in beweging te krijgen. 
Lees snel verder voor een aantal mooie Flevolandse voorbeelden.
 

lees verder
Aangeboden door....

Het steunpakket Corona en sport in Flevoland wordt aangeboden door de provincie Flevoland.

                                                                                                                                                                                                                                  

Website provincie