Steunpakket Corona en sport in Flevoland

De provincie Flevoland stelt voor 2021 en 2020 € 300.000,- beschikbaar om de sport in Flevoland te ondersteunen. En, zodra het weer mogelijk is, te zorgen voor een kickstart!  Dit steunpakket Corona en sport in Flevoland is samengesteld als noodzakelijke aanvulling op een aantal al bestaande landelijke steunmaatregelen. Met als grootste verschil dat dit pakket minder gericht is op financiën en nadrukkelijker op herstel en versterking van de organisatie en organisatiekracht. Het doel van dit pakket is het behouden,  in stand houden en versterken van de sportinfrastructuur in Flevoland. 

In de sportsector verzwakt corona meer dan de sport alleen. Slechts een deel van de gevolgen zijn uit te drukken in geld: de derving van inkomsten uit contributie, sponsoring en kantine-omzet, of de kosten die juist extra zijn gemaakt. De werkelijke impact op gezondheid, welzijn, de gevolgen van de verzwakte sportinfrastructuur als ook de economische gevolgen daarvan, laten zich minder goed uitdrukken. Maar die zijn er wel. Allemaal redenen voor de provincie om een steunpakket aan te bieden.

De ondersteuning en instandhouding van de Flevolandse sportinfrastructuur door middel van het steunpakket Corona en Sport in Flevoland ligt in handen van Sportservice Flevoland.

Update: de inschrijving, beoordeling en uitkering van de eerste tranche heeft ondertussen plaatsgevonden. Door de enorme belangstelling hebben wij veel organisaties op een reserverlijst moeten plaatsen. Samen met de provincie Flevoland hebben wij gekeken of er extra geld beschikbaar gesteld kan worden om ook deze organisaties te kunnen steunen. Op 2 juli jl. heeft de provincie Flevoland de zomernota vastgesteld. Daarin zit onder andere een aanvulling op het corona steunpakket van € 425.000,-.  Sportservice Flevoland heeft in overleg met de provincie een voorstel geschreven en inmiddels ook ingediend. Hierin staat beschreven over op welke manier wij denken dat dit bedrag het beste kan worden ingezet. Het grootste gedeelte zal bestaan uit een aanvulling van de stimuleringsfondsen. Wij hopen binnen enkele weken een akkoord hierop te krijgen. Wij houden u op de hoogte.

Daarnaast kunnen alle sportevenementen en -organisaties die nog geen bijdrage ontvangen hebben, weer een aanvraag indienen voor de tweede tranche. Deze zal in voorjaar 2022 opengesteld worden. De exacte datum zullen wij t.z.t. communiceren.

Waaruit bestaat het steunpakket?

Het Corona en sport in Flevoland steunpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Stimuleringsfonds Sportevenementen      Stimuleringsfonds Sportaanbieders       Ondersteuningsprogramma

Flevolandse voorbeelden 2021

In 2021 hebben 125 sportaanbieders en sportevenementen een aanvraag gedaan voor het steunpakket Corona en Sport.
Op veelal creatieve wijze konden er ondanks de maatregelen die er golden toch evenementen plaatsvinden en organiseerden sportaanbieders onder andere activiteiten om de mensen weer in beweging te krijgen. 
Lees snel verder voor een aantal mooie Flevolandse voorbeelden.
 

lees verder
Stimuleringsfonds Sportevenementen

Sportevenementenorganisaties konden vanaf 1 maart 2021 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Sportevenementen. Dit fonds heeft als doel ervoor te zorgen dat sportevenementen in Flevoland (weer) worden georganiseerd, zodra het weer kan. De aanvraagprocedure is laagdrempelig met een korte beslissingstermijn. De hoogte van de bedragen varieert van maximaal € 2.000,- | € 3.500,- | € 5.000,-, afhankelijk van de omvang van het evenement. Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Deze tranche is ondertussen afgehandeld. De tweede tranche zal voorjaar 2022 opengesteld worden.

Lees hier verder
© Fotostudio Wierd
Stimuleringsfonds Sportaanbieders

Dit fonds is een stimuleringsbijdrage voor sportaanbieders met als doel sportaanbieders vanuit een positieve insteek te stimuleren en weer op gang te helpen. Een steun in de rug en aanmoediging om te herstarten, zodra dit weer enigszins kan. Het steunpakket is niet bedoeld om een "gat in de begroting" te dichten, maar is gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten. Per sportaanbieder kan maximaal € 1.500,- aangevraagd worden. Ook hier is de aanvraagprocedure laagdrempelig, maar moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De eerste tranche heeft ondertussen plaatsgevonden en is afgesloten. De tweede tranche zal worden opengesteld in voorjaar 2022.

Lees hier verder
© 6 Inline Challenge
Ondersteuningsprogamma

Met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen sportverenigingen en sportaanbieders geholpen worden in het maken van de juiste keuzes en afwegingen. Knelpunten worden hierdoor tijdig gesignaleerd, waardoor de sportsector in Flevoland zo snel mogelijk weer terugkomt op het niveau voor corona. We beseffen ons ook dat het verenigingsleven even stil heeft gestaan of dat er veranderingen zijn opgetreden door de corona maatregelen. Hoe staat uw vereniging er nu voor? Door de uitvoering van gratis vitaliteitscans bieden wij verenigingen handvatten voor ontwikkeling en innovatie en daarmee versterking van de vereniging.

Naast de vitaliteitscan biedt Sportservice Flevoland verenigingen en evenementenorganisaties  individuele ondersteuning, inzet van  sprekers en workshopleiders die expertmeetings en themabijeenkomsten geven en het Corona ondersteuningsloket. Lees verder voor meer informatie.

Lees hier verder
Aangeboden door....

Het steunpakket Corona en sport in Flevoland wordt aangeboden door de provincie Flevoland.

                                                                                                                                                                                                                                  

Website provincie