5 sportimpulsen toegekend in Flevoland

sportflevo.nl - Foto Sportimpuls.png

De toekenningen van de laatste subsidieronde van de Sportimpuls is bekend. Verschillende lokale partners zetten in samenwerking met Sportservice Flevoland zich in om mensen de kracht van sport en bewegen te laten ervaren. De looptijd van de sportimpulsen zijn van september 2018 – september 2020.

De Sportimpuls is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten.

Er zijn vijf Sportimpulstrajecten in Flevoland toegekend waarbij Sportservice Flevoland betrokken is. Vier hiervan zijn gericht op Aangepast Sporten en één op jongeren met overgewicht. De volgende projecten gaan van start: 

  • Bewegen voor jeugd met een ernstige beperking in Almere
  • Skills4Life Lelystad
  • Super COOL! Noordoostpolder
  • Super COOL! Zeewolde
  • Super COOL! 2.0 Almere

Bewegen voor jeugd met een ernstige beperking in Almere
De aanvraag is een initiatief van Stichting Speciaal Almere, De Schoor en Triade. Het is de lokale uitrol van de interventie ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF. Bewegen door te sporten is van belang voor de gezondheid, sociaal functioneren en persoonlijk welbevinden van de mens. Dit geldt ook voor mensen met een beperking en in het bijzonder voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Helaas is er op dit moment in Almere geen vrijetijdssport- en beweegaanbod voor mensen met EMB, blijkt uit onderzoek wat gedaan is vanuit de projectgroep. Hier willen wij verandering in brengen door voor deze doelgroep een structureel vrijetijdssport aanbod te creëren: "Sport Speciaal Almere". Deze doelgroep heeft specifieke begeleiding en aanbod nodig welke individueel afgestemd moet worden: dit vereist specialistische kennis en een aangepaste accommodatie. Hierdoor is aansluiting bij een bestaande vereniging niet mogelijk.

Skills4Life Lelystad
Skills4Life Lelystad is bedoeld voor de 1900 jongeren met overgewicht in de leeftijd van 12 tot 19 jaar woonachtig in Lelystad. Uit GGD onderzoek blijkt dat het percentage jongeren met overgewicht hoger is in Lelystad (20%) ten opzichte van Flevoland (19%) en Nederland (15,6%). Hetzelfde geldt voor de georganiseerde sportdeelname, zo blijkt uit de Kiss-rapportage. Het project richt zich op heel Lelystad, echter de locatie van uitvoering vindt plaats tussen twee wijken die het hoogst scoren op het percentage overgewicht. Het doel is het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 19 jaar met overgewicht. De initiatiefnemers zijn Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland, Kerngezond, CrossFit en Sportbedrijf Lelystad. De samenwerkingspartners zijn ISG Arcus, SG De Rietlanden, Aeres VMBO, MBO College Lelystad, Warrior Academy Lelystad, Stichting Welzijn Lelystad, Stichting Jongerenwerk Lelystad en Sportservice Flevoland. De partners zorgen voor een integrale aanpak en maken de keten rondom jongeren met overgewicht sluitend. Gedurende het programma wordt toegewerkt naar borging en continuïteit op het gebied van aanbod, samenwerking, kennis en financiën.

Super COOL! in de Noordoostpolder
“SuperCOOL! in NOP” richt zich op de 2.460 inwoners van de gemeente Noordoostpolder met een geldige AWBZ-indicatie, waarvan 25% een verstandelijke beperking hebben. Het is de lokale uitrol van de interventie "Iedereen kan sporten" van NOC*NSF en wordt uitgevoerd volgens het Super COOL! project (sportcarrousel). Het doel is de structurele sportdeelname van de doelgroep te vergroten en de participatie te versterken. De deelnemers maken kennis met voetbal, korfbal, triatlon, wandelen, dans en atletiek. De initiatiefnemers Triade en Carrefour zorgen er samen met Sportservice Flevoland, zorginstellingen, NOC*NSF en sportaanbieders voor dat het project een sport-, zorg- en onderwijsinterventie wordt. Dit project begint bij de deelnemer om sport op de thuislocatie te introduceren, om te wennen aan de sport en de trainers. Daarna starten de blokken van 12 weken waarin bij elk blok een andere sport wordt aangeboden op de vereniging. Waar behoefte is, wordt een deelnemer gekoppeld aan een (sport)maatje. Daarmee wordt de deelnemer begeleid om te gaan én te blijven sporten.

Super COOL! in Zeewolde
SuperCOOL! Zeewolde richt zich op de 2.700 inwoners van de gemeente Zeewolde met een beperking. Het is de lokale uitrol van de interventie ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF en het Super COOL! project. Super COOL! Zeewolde is een initiatief van Atletiekvereniging Zeewolde, Triade, Stichting Philadelphia, Sportservice Flevoland en Vrijwilligerssteunpunt Zeewolde. Na een kennismaking van 2 weken op de vindplaatsen wordt door Super COOL! steeds 6 weken lang een andere sport aangeboden. Na deze periode kan de deelnemer besluiten om lid te worden van deze vereniging of een volgende sport uit te proberen bij Super COOL! waaronder atletiek, korfbal, voetbal, zwemmen, fitness en judo.

Super COOL! Almere 2.0
Het project Super COOL! in Almere loopt nu ruim 4 jaar en is succesvol. Het is de lokale uitrol van de interventie ‘Iedereen kan sporten’ van NOC*NSF. De aanvraag van Super COOL! 2.0 in Almere streeft naar een inclusieve samenleving waarbij iedereen mee kan doen.  Super COOL! Almere 2.0 wil, naast het behouden van het huidige aanbod, specifiek nadruk leggen op drie nieuwe elementen: bereiken van de doelgroep jeugd (12-19 jaar), thema Play Unified uitwerken waarbij vrijwilligers en mensen met een beperking samen sporten en tot slot het opleiden van deelnemers (mensen met een beperking) tot Leider sportieve recreatie niveau 1. Hierdoor groeien de deelnemers van deelnemer naar begeleider, maar groeien ook hun kansen op opleiding en werk. Daarnaast fungeren deze deelnemers als rolmodel voor andere deelnemers. Het zelfvertrouwen groeit, de zelfredzaamheid neemt toe en het gaat om wat ze wel kunnen en niet om wat de niet kunnen. Het project wordt ondersteund en uitgevoerd door Stichting Super COOL!, VMCA, Triade, Sportservice Flevoland en allerlei sportverenigingen.